Peifer Michael 42,2 km 3h:28:48,00 23.04.2017 Marathon Hamburg
Peifer Michael 42,2 km 3h:37:27,00 02.04.2017 Marathon Freiburg
Schmitt Frank 42,2 km 4h:28:32,00 07.05.2017 Marathon Mainz